อุทยานราชภักดิ์ ชมความยิ่งใหญ่ของวีรกษัตริย์ไทย

August 29, 2015 0 By admin

อุทยานราชภักดิ์ ตั้งอยู่ ณ พื้นที่ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ 7 พระองค์แห่งสยาม และอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเป็นการเทิดทูนประกาศเกียรติคุณของสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย), สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา), สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา), สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี), พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์), พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์), พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ทุกพระองค์ล้วนทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมือง

ภายในอุทยานจะมีเนื้อที่ทั้งสิ้นกว่า 222 ไร่ ภายในอุทยานมีโครงสร้างหลักที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ แห่งสยาม จำนวน 7 พระองค์, ส่วนที่สอง ลานอเนกประสงค์ในเนื้อที่ประมาณ 71 ไร่ เป็นที่สำหรับประกอบพิธีของกองทัพ และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ และในส่วนที่สาม เป็นส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ โดยได้มีการรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของบูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์

สำหรับพื้นที่อีกจำนวน 126 ไร่ จะเป็นภูมิทัศน์โดยรอบที่จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม อุทยานราชภักดิ์ เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 18.00 น. เข้าชมฟรี ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่น่าสนใจของอำเภอหัวหินที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาไม่ขาดสาย